Hoeksebaan

Bedrijventerrein Hoeksebaan in Hoek van Holland

Geschiedenis
De Stichting tot beheer van Loswal De Bonnen (hierna: de Stichting) is een ANBI-Stichting en als fonds sinds 2006 actief in de financiële ondersteuning van innovatieve projecten en projecten met een breder algemeen maatschappelijk belang in het werkgebied Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland. De Stichting is ontstaan uit de Stichting Verwerken Tuinafval Westland. Deze Stichting heeft van 1986 tot de privatisering in 2001 het composteringsbedrijf in Hoek van Holland geëxploiteerd (nu Renewi).
Na de privatisering werd de Stichting eigenaar van een perceelgrond van 27 ha. aan de Hoeksebaan, welk perceel, na eerst te zijn gebruikt als zandafgraving, in de jaren ‘50 is gebruikt als depot voor de opslag en verwerking van vervuild havenslib en welke daarna vanaf 2006 is gesaneerd middels het aanbrengen van een leeflaag met grond van industrie- en woningbouwklasse. 
De opbrengst van de Stichting bestond in deze periode van sanering uit het ontvangen van een vergoeding voor de aangebrachte grond voor de leeflaag. 

Bestemming
Inmiddels is de sanering afgerond en wordt de huidige bestemming middels een ruimtelijke ordeningsprocedure gewijzigd naar de functie “Bedrijventerrein”.  
De Stichting zal het perceel grond in het najaar van 2023 i.v.m. de ontwikkeling tot bedrijventerrein, overdragen aan Hoeksebaan B.V., het ontwikkelbedrijf van de Stichting.
Naar verwachting zal in het voorjaar van 2024 het bestemmingsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld. Na het bouw- en woonrijp maken zal naar verwachting eind 2025 / begin 2026 met de bouw van de bedrijfspanden gestart kunnen worden.
De ontwikkeling van bedrijventerrein Hoeksebaan staat vanwege het gebrek aan uitbreidingsruimte voor agrologistieke bedrijven al geruime tijd op de uitvoeringsagenda van Provincie Zuid-Holland. 
In 2019 is een formele start gemaakt door het inrichten van een projectteam bestaande uit medewerkers en adviseurs van gemeente Rotterdam en de Stichting. Deze projectgroep is sindsdien bezig met het ontwikkelen van een ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende (haalbaarheids-) onderzoeken (o.a. verkeer, ecologie, archeologie, bodem, water, stikstof). Bij de ontwikkeling is door een zorgvuldig participatietraject rekening gehouden met de belangen van alle betrokkenen en omwonenden. Een nieuwe gebiedsontwikkeling betekent een veranderende omgeving en daarmee ook een stukje onzekerheid. Door het voeren van gesprekken met omwonenden en openheid over de plannen, is de omgeving meegenomen in de ontwikkeling. 

Locatie
Door haar ligging midden in het gebied van de Mainport Rotterdam en de Greenport Westland én vanwege de grote ruimtebehoefte aan agro-logistieke bedrijventerreinen in de regio, is in overleg met gemeente Rotterdam gekozen voor de bestemming agrologistieke en agrarisch aanverwante bedrijven. Bedrijventerrein Hoeksebaan is gelegen in de directe nabijheid van de Stena Line en via de provinciale wegen N222, N223 en N213 goed ontsloten naar de rijkswegen A20 en A4 en eenmaal op de rijkswegen, zijn de Rotterdamse haven, Schiphol en alle Europese bestemmingen goed bereikbaar.

    

Bedrijventerrein Hoeksebaan, plangebied zie de rode lijn

    

Welke bedrijven zullen zich hier vestigen?
De kracht van het glastuinbouwcluster in het Westland (met ook Hoek van Holland) in haar sterke wisselwerking met de Rotterdamse haven qua import van groenten en fruit ligt in de aanwezigheid van alle ketenspelers in agrologistiek en haar agrarische toeleveranciers: tuinbouwtoelevering, productietuinbouw, groothandel, import, export, koelen, rijpen, transport, etc. Import, veelal via de Rotterdamse haven, vormt inmiddels zo’n 50% van de agrologistieke activiteiten op de Westlandse bedrijventerreinen. Hierdoor is er jaarrond werk voor zowel de medewerkers, de machines als de bedrijfshallen, allen bezig met gezonde voedselvoorziening voor Europa en ver daarbuiten. Op het bedrijventerrein worden bedrijfskavels uitgegeven vanaf 5.000m² tot maximaal 60.000m².

Werkgelegenheid
Door de grote verscheidenheid aan bedrijven, is er een breed aanbod van functies. Functies op alle niveaus in de logistiek, techniek, management, administratie en financiën. Zowel praktisch als theoretisch geschoolde medewerkers vinden straks een leuke baan bij de bedrijven op bedrijventerrein Hoeksebaan. Naar verwachting zal er op termijn werkgelegenheid geboden worden aan zo’n 800 FTE’s. 

    

Bedrijventerrein Hoeksebaan, veel groen in het om het terrein (indeling is een voorbeeld)

     

Parkmanagement
Het volledig private bedrijventerrein Hoeksebaan is ruim 30ha groot en het beheer en onderhoud van de wegen, water en het groen en de terreinbeveiliging zullen worden uitgevoerd door een vereniging van eigenaren. Alle toekomstige eigenaren zijn verplicht lid van de vereniging van eigenaren en betalen een bijdrage per m² eigendom ter dekking van de gemaakte kosten en hieruit wordt ook een reservering voor groot onderhoud gevormd. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om een eigen energie-infrastructuur (smartgrid) op het bedrijventerrein te realiseren, met onderlinge uitwisseling van (zonne-) elektriciteit, warmte en koude.

Organisatie
Als gebiedsontwikkelaar heeft Hoeksebaan B.V. de ambitie om een toekomstbestendig, groen, duurzaam en klimaat adaptief bedrijventerrein te realiseren met zorg ingepast in haar omgeving. Voorbeelden van onze duurzaamheidsambities zijn; gasloos, eigen energienetwerk, zonnepanelen, ca 30% groen, ruim voldoende waterberging, dubbel ruimtegebruik en een mobility hub met e-laadfaciliteiten.

Beeldmateriaal
Voor de Stichting komt de tijd van realisatie van het nieuwe bedrijventerrein Hoeksebaan steeds dichterbij.
Met bijgaande artist impressions krijgt u een eerste indruk van de plannen.

Contact
U zoekt een kavel op bedrijventerrein Hoeksebaan of heeft een andere vraag? 
Neem contact met ons op of maak een afspraak:
Contactpersoon is dhr. Herwi Rijsdijk; tel.nr. 06-51618130; e-mail herwi@rijsdijk.com 

  

Langs de Hoekse Baan

   

Impressie aanzicht terrein

   

Vanuit de polder en het Staelduinse Bos

   

 

 

 

 

 

© 2024