Doelstelling

Doelstelling-en Beleidsnotitie van de stichting tot beheer van de Loswal ” De Bonnen”.

1.Inleiding.

De stichting is op 3 september 1975 opgericht onder de naam ” Stichting Verwerken Tuinafval Westland”. Onder deze naam heeft zij in 1985 het composteringsbedrijf Zuid-Holland te Hoek van Holland opgericht en tot 1 oktober 2001 geëxploiteerd. In dit bedrijf werd het organisch afval, dat afkomstig was uit de Zuid-Hollandse glastuinbouw, gecomposteerd. Per1 oktober 2001is exploitatie van het bedrijf overgedragen aan het Transportbedrijf Van Vliet B.V. te Wateringen. Bij notariële akte van 27 december 2005 is de naam van de stichting gewijzigd in de huidige en is haar doelstelling veranderd. Deze luidt thans als volgt: “De stichting heeft het doel de bevordering van innovatie in – en ontwikkeling van de tuinbouw onder glas, in het algemeen en in de streek het Westland en het gebied van de deelgemeente Hoek van Holland in het bijzonder, zulks in de meest ruime zin des woords. Voorts heeft de stichting ten doel het verhogen van de kwaliteit van de samenleving en het dienen van algemeen maatschappelijke belangen, in het bijzonder in haar werkgebied.
De stichting tracht gemelde doelen te bereiken door onder meer:
- het verlenen van financiële en/of operationele steun aan projecten die bedoelde ontwikkeling en innovatie beogen zoals op het gebied van educatie, gezondheid, kunst, cultuur, natuur en milieu; het oprichten van – en deelnemen in rechtspersonen en hun activiteiten en verkrijgen, exploiteren en vervreemden van vermogensbestanddelen.
De Stichting beoogt niet het maken van winst".

Bij beschikking van 9 februari 2006, no 25153, is zij door de belastingdienst, Kantoor- ’s-Hertogenbosch, aangewezen als een algemeen nut beogende instelling.

2. Uitzonderingen.

Aanvragen die betrekking hebben op sportactiviteiten of regulier onderwijs komen, in verband met het beperkte budget, waarover de stichting kan beschikken, niet voor inwilliging in aanmerking.

3.Behandeling van aanvragen.

Het bestuur beslist op alle aanvragen. De secretaris is gemachtigd om aanvragen die betrekking hebben op projecten die buiten het werkgebied van de stichting worden gerealiseerd of die niet passen binnen het door het bestuur vastgestelde beleid direct af te wijzen. Een gedetailleerd overzicht van deze afwijzingen wordt aan het bestuur in haar eerstkomende vergadering voorgelegd. In beginsel worden geen donaties voor meerdere jaren toegekend, tenzij het activiteiten betreft waarbij sprake is van een groot maatschappelijk belang en de aanvrager in redelijkheid niet in staat kan worden geacht om eigen inkomsten te genereren. Ook indien het om een nieuwe activiteit gaat die een wat langere tijd nodig heeft om zich een vaste plek in de samenleving te verwerven kan van dit beginsel worden afgeweken.

4. Algemene beoordelingscriteria voor aanvragen.

 • Aanvragen die betrekking hebben op de reguliere exploitatie van de aanvrager komen niet voor een bijdrage in aanmerking.
 • Het project moet voorkomen en/ of plaatsvinden in het werkgebied of in ieder geval direct ten goede komen aan mensen in het werkgebied.
 • Aanvragen van natuurlijke personen komen niet voor inwilliging in aanmerking.
 • Het project mag niet reeds gestart of gerealiseerd zijn op het moment dat op de aanvraag nog een beslissing moet worden genomen. Afwijking hiervan is mogelijk in verband met de vergaderdata van het bestuur.
 • Het doel van het project moet algemeen geaccepteerd kunnen worden en mag geen uitgesproken politiek of religieus karakter hebben.
 • Het project moet een breed maatschappelijk belang dienen.
 • De kosten moeten tegen het gestelde doel opwegen;
 • De overheid c.q. een reguliere overheidstaak komt, uitzonderingen daarlaten, niet in aanmerking voor een donatie.
 • Een aanvraag voor een kerkgenootschap wordt niet gehonoreerd. Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt indien de aanvraag betrekking heeft op het Kerkgebouw of de inrichting daarvan en het gebouw of het betreffende onderdeel van de inrichting is aangewezen als rijksmonument. Bovendien moet er sprake zijn van een multi cultureel gebruik van het gebouw.
 • De aan de aanvraag ten grondslag liggende begroting moet redelijk zijn. De daarin opgenomen kosten moeten reëel en noodzakelijk zijn. Kritisch moet worden gekeken naar:
 • De post onvoorzien;
 • Relatiegeschenken, cadeautjes;
 • Eventuele verrekenbaarheid van de BTW;
 • Het project dient bij voorkeur een breed draagvlak te hebben, blijkend uit donatie aanvragen aan anderen.
 • Aanvrager moet kunnen aantonen dat het project redelijkerwijs niet  geheel uit eigen middelen kan worden gefinancierd.
 • Aanvrager moet zelf altijd een eigen bijdrage leveren, in de vorm van geld en/ of eigen werkzaamheid.

5.Factoren die positief kunnen meewegen bij het beoordelen van een aanvraag.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen die bij twijfel er toe kunnen leiden dat de weegschaal naar de positieve kant uitstaat. Deze omstandigheden kunnen ook de hoogte van een donatie positief beïnvloeden. Onder andere kunnen deze zijn;

 • Het betreft een bescheiden instelling waarvan de kans klein is dat zij meerdere malen een beroep op de stichting zal doen;
 • Er is bij het project spake van multifunctioneel gebruik en / of samenwerking met meerdere organisaties;
 • Het betreft een project wat typische bij het Westland past;
 • Er is sprake van een jubileum;
 • Het project heeft een pilot karakter;
 • De organisatie zet activiteiten op touw om geld in te zamelen of uit te sparen;
 • De organisatie doet belangloos iets voor zwakkere groepen in de samenleving;
 • De mate waarin vrijwilligers bij het project betrokken zijn.

6.Factoren die negatief kunnen meewegen bij de beoordeling van een aanvraag.

Deze kunnen zijn:

 • Onduidelijke aanvraag en / of slechte communicatie rond de aanvraag;
 • De aanvraag wordt op het laatste moment ingediend;
 • Het project heeft teveel een commercieel karakter;
 • Ongewenste precedentwerking;
 • Aanvragen gericht op fondsvorming van de aanvrager zelf of van derden.

7.Verantwoording.

Het bestuur legt in het openbaar verantwoording af over het gevoerde beleid. We doen dit door het actueel houden van deze website: www.loswaldebonnen.nl. Op de pagina Donaties staat een selectie foto's van de donaties. Op de pagina downloads kunt u de recente jaarrekening en een overzicht van de donaties vinden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris/penningmeester de heer P. Steyn, zie de contactgegevens op de homepagina

 

© 2023