Aanvraag.

Hoe kan een aanvraag worden ingediend?

U kunt het hele jaar door uw aanvraag indienen. Het bestuur vergadert drie keer per jaar. In 2024, in de laatste week van maart, juni en november. Door omstandigheden kan de vergaderdatum wat opschuiven.

Een tijdige aanvraag is een nadrukkelijke voorwaarde, deze moet uiterlijk 4 weken voor de vergadering, dus vóór 1 maart, 1 juni of 1 november via e-mail bij de beheerstichting Loswal “De Bonnen” worden ingediend. Belangrijk is dat een project niet voor de besluitvorming van het bestuur mag beginnen of worden uitgevoerd. Aanvraag van een donatie vraagt een tijdige voorbereiding en aanvraag!

Op deze website staat op de pagina downloads een aanvraagformulier, alleen aanvragen met het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier worden in behandeling genomen. Zie ook de aandachtspunten in grijze kaders op het formulier. M.b.t. uw aanvraag en communicatie met Loswal "De Bonnen" is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, zie het AVG dossier op de pagina downloads.

Advies, lees de criteria voor een aanvraag, zie verder op deze pagina. Bij vragen neem voor het indienen van een aanvraag contact op met het secretariaat.

Checklist, een aanvraag bestaat uit:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier in een word versie;
 • Volledige  projectomschrijving (kan ook via vraag 2 op het aanvraagformulier) ; 
 • Gespecificeerde begroting en dekkingsplan;
 • Overzicht van de andere instellingen waar ook een aanvraag is ingediend voor het project;
 • Motivatie waarom het project niet (volledig) uit eigen middelen betaald kan worden;
 • Meest recente jaarrekening (balans en exploitatierekening);
 • Meest recent jaarverslag en algemeen informatie over uw organisatie;
 • Kopie van statuten;
 • De naam van de contactpersoon met het telefoonnummer waar deze overdag te bereiken is:
 • Alle documenten kunt u digitaal aanleveren, het aanvraagformulier ook  als scan met handtekening of via de post.

De behandeling van Uw aanvraag.

Na ontvangst van Uw aanvraag sturen wij U een ontvangstbevestiging. Indien aanvullende informatie nodig is, zullen wij u hierom vragen. Nadat alle informatie compleet is, nemen wij uw aanvraag in behandeling. Binnen 10-15 dagen nà de datum waarop de bestuursvergadering is gehouden krijgt u uitsluitsel. De beslissing van het bestuur van de beheerstichting Loswal “De Bonnen” is bindend. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

De verantwoording van Uw aanvraag.

Na realisatie van uw project willen wij binnen 2 maanden van u een bestedingsverklaring en definitief financieel overzicht ontvangen. Het formulier 'bestedingsverklaring' heeft u ontvangen bij de toekenningsbrief, het formulier is ook te vinden op de pagina Downloads.

Aanvragen dienen te worden gericht aan:

Bij voorkeur via de e-mail of aan:

Beheerstichting Loswal “De Bonnen”,
Postbus 9,
2290 AA Wateringen.
info@loswaldebonnen.nl

Beoordelingsciteria aanvragen, beheerstichting Loswal “De Bonnen”.

De beheerstichting Loswal “De Bonnen” gebruikt onderstaande criteria bij het toekennen van een donatie:

 1. Het project moet een breed maatschappelijk belang dienen. Hieronder verstaan we projecten die mensen (blijvend) met elkaar verbinden, die de leefbaarheid in een buurt of wijk verbeteren, waarbij ontmoeting en toegankelijkheid centraal staan. 
 2. Het project wordt uitgevoerd binnen onze regio Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland en richt zich op de inwoners van dit gebied.
 3. De aanvrager is in bovengenoemde regio gevestigd (zie statuten/KvK-uittreksel).
 4. De aanvraag wordt ingediend door een organisatie zonder winstoogmerk: een stichting of vereniging (waarvan het bestuur uit minimaal drie bestuursleden moet bestaan).
 5. Het project mag niet al zijn gestart of gerealiseerd op het moment dat op de aanvraag nog een beslissing moet worden genomen. Afwijking hiervan is mogelijk in verband met de vergaderdata van het bestuur. Het project begint op zijn vroegst zes weken na de uiterste datum m.b.t. het indienen van de aanvraag. 
 6. Het project richt zich niet op het geven van individuele steun (één specifiek persoon of gezin).
 7. Het project dient bij voorkeur een breed draagvlak te hebben, blijkend uit donatie aanvragen aan andere fondsen/subsidieverleners. 
 8. De inzet van vrijwilligers is van groot belang. Aanvrager moet zelf altijd een eigen bijdrage leveren, in de vorm van geld en/ of eigen werkzaamheid.
 9. Aanvrager moet kunnen aantonen dat het project redelijkerwijs niet of niet geheel uit eigen middelen kan worden gefinancierd
 10. Het project heeft geen politiek of religieus doel. Hieronder verstaan we inspanningen gericht op het werven van politieke stemmen of gelovigen.
 11. Een aanvraag voor een kerkgenootschap wordt niet gehonoreerd. Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt als de aanvraag betrekking heeft op een rijksmonument. 
 12. Wij verstrekken geen donaties aan organisaties waarin beloningen hoger zijn dan de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 13. Aanvragen die betrekking hebben op de reguliere exploitatie van de aanvrager komen niet voor een bijdrage in aanmerking.
 14. Aanvragen die betrekking hebben op reguliere sportactiviteiten of regulier onderwijs komen niet voor een bijdrage in aanmerking.
© 2024