Aanvraag.

Hoe kan een aanvraag worden ingediend?

U kunt het hele jaar door uw aanvraag indienen. Het bestuur vergadert drie keer per jaar, de data in 2022 zijn:  28 maart / 4 juli / 30 november.

Een tijdige aanvraag is belangrijk, deze moet 4 weken vóór de datum van de vergadering via e-mail bij de beheerstichting Loswal “De Bonnen” worden ingediend. Op deze website staat op de pagina downloads een aanvraagformulier, alleen aanvragen met het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier worden in behandeling genomen. Zie ook de aandachtspunten in grijze kaders op het formulier. M.b.t. uw aanvraag en communicatie met Loswal "De Bonnen" is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, zie het AVG dossier op de pagina downloads.

Advies, neem voor het indienen van een aanvraag contact op met het secretariaat en vraag naar de mogelijkheden!

Checklist, een aanvraag bestaat uit:

 • volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • volledige  projectomschrijving (kan ook via vraag 2 op het aanvraagformulier) ; 
 • gespecificeerde begroting en dekkingsplan;
 • overzicht van de andere instellingen waar ook een aanvraag is ingediend voor het project;
 • motivatie waarom het project niet (volledig) uit eigen middelen betaald kan worden;
 • meest recente jaarrekening (balans en exploitatierekening);
 • meest recent jaarverslag en algemeen informatie over Uw organisatie;
 • kopie van statuten;
 • de naam van de contactpersoon met het telefoonnummer waar deze overdag te bereiken is:
 • alle documenten digitaal aanleveren, het aanvraagformulier ook met handtekening via de post of als scan

De behandeling van Uw aanvraag.

Na ontvangst van Uw aanvraag sturen wij U een ontvangstbevestiging. Indien aanvullende informatie nodig is, zullen wij u hierom vragen. Nadat alle informatie compleet is, nemen wij uw aanvraag in behandeling. Binnen 10-15 dagen nà de datum waarop de bestuursvergadering is gehouden krijgt u uitsluitsel. De beslissing van het bestuur van de beheerstichting Loswal “De Bonnen” is bindend. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

De verantwoording van Uw aanvraag.

Na realisatie van uw project willen wij binnen 2 maanden van u een bestedingsverklaring en definitief financieel overzicht ontvangen. Het formulier 'bestedingsverklaring' heeft u ontvangen bij de toekenningsbrief, het formulier is ook te vinden op de pagina Downloads.

Aanvragen dienen te worden gericht aan:

Beheerstichting Loswal “De Bonnen”,
Postbus 9,
2290 AA Wateringen.
info@loswaldebonnen.nl

Waarom de beheerstichting Loswal “De Bonnen” Uw verzoek afwijst.

De beheerstichting Loswal “De Bonnen” verleent geen steun aan:

 • projecten die buiten de gemeente Westland, Midden-Delfland of Hoek van Holland plaatsvinden of primair gericht zijn op een doelgroep buiten de genoemde regio;
 • de aanvraag komt niet vanuit een stichting of vereniging;
 • stichtingen of verenigingen die elk jaar een aanvraag doen (max 1 keer per 2 jaar een aanvraag, enkele uitzonderingen zijn mogelijk);
 • instellingen en projecten met een uitgesproken commerciële, politieke of religieuze doelstelling;
 • projecten die reeds een aanvang hebben genomen;
 • instellingen, die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatiekosten of overheadkosten;
 • instellingen die een niet-projectgebonden aanvraag indienen;
 • instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een projectzelf te kunnen financieren;
 • institutionele particuliere vermogensfondsen;
 • overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instelling. (Aan deze instellingen kan in zeer beperkte mate steun worden verleend, mits het project past binnen het donatie-beleid);
 • projecten die betrekking hebben op sportactiviteiten;
 • projecten die betrekking hebben op regulier onderwijs.

 

Aanvraag formulier

 

© 2022